CIS MADERA

CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAL TEMPORAL, PARA CUBRIR MEDIANTE CONTRATO DE DURACIÓN DETERMINADA, MODALIDAD: CONTRATO DE OBRA Y SERVICIO PARA El PROYECTO "ECOINNOVACIÓN EN EMPRESAS DE LA INDUSTRIA DE LA MADERA DE GALICIA"

Fecha de la convocatoria: 16-05-2009

Bases de la convocatoria en PDF

Telf.:988-36.81.52

TÉCNICO PARA O PROXECTO “ECOINNOVACIÓN EN EMPRESAS DA INDUSTRIA DA MADEIRA DE GALICIA”
CONVOCA: CIS-MADEIRA.
Nº PRAZAS: 1
FORMA DE INGRESO: Contrato de duración determinada , modalidade:
Contrato de obra e servizo.
TITULACIÓNS REQUERIDAS: Ter superado o primeiro ciclo completo de Enxeñería Química ou Enxeñeria Técnica Industrial da Especialidade Química Industrial.
REQUISITOS: Os /as aspirantes deberán reunir os seguintes requisitos xerais:
- Posuír e acreditar a titulación académica exisida na convocatoria ou estar en condicións de obtela dentro do plazo de presentación das solicitudes.
- Ter nacionalidade dun estado membro da Unión Europea.
- Ter cumpridos os 16 anos de idade e non ter alzanzada a idade de xubilación forzosa.
- Non padecer enfermidade ou defecto físico que impida desempeñar as función correspondentes á praza á que opte.
- Non ter sido separado mediante expediente disciplinario do servizo de calquera das Administracións públicas ou dos órganos constitucionais ou estutarios das Comunidades Autónomas, nin atoparse en inhabilitación absoluta ou especial para empregos ou cargos públicos por resolución xudicial ou para exercer función similares ás que desempeñaba no que fora separado ou inhabilitado.
- Estar en posesión do CELGA 4 (Curso de Perfeccionamento do Idioma Galego ou equivalente).

Posts Relacionados

Se el primero en comentar!

Publicar un comentario